วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ต้อนรับดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน