วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศิรินทร์ คำธิยะ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบเอกสารด้านการเงินการบัญชี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2566