วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน และห้องน้ำ ของโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต้อนรับ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร