วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมออก ตรวจเฝ้าระวังความประพฤติกรรม นักเรียนและนักศึกษางานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนต่างๆ