วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ชุดชาติพันธุ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน