ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

กรอบงานกลุ่มอำนวยการ

ประกาศ มาตรการการใช้สาธารณูปโภค ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน ธอส.

แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

คู่มือ-PMQA-ปีงบประมาณ-2565