ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือ กลุ่มบริหารงานบุคคล

กรอบงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบขอยืมทะเบียนประวัติข้าราชการ

แบบคำขอเพิ่ม /ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

หนังสือแสดงเจคนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

แบบมอบฉันทะขอยืมทะเบียนประวัติข้าราชการ

แบบตอบรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่