วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานภาระกิจทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน