ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน