ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

บริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 250 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ประมาณ 95 กิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายม้าน้ำ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  928   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและต่างประเทศ คือ ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่ารวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยาและรัฐกอทูเล โดยมีเทือกเขา ถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย เป็นแนวพรหมแดนกั้นระหว่างประเทศ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่โดย มีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวเขตจังหวัด ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวมและแม่น้ำเงา เป็นแนวเขตจังหวัด สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าไม้และที่ราบลุ่ม  รวมเนื้อที่ 12,681,259 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 90.5 % เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงและลาดชัน 9.5% ที่เหลือเป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำและหุบเขา เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้มีสภาพอากาศร้อนมากในฤดูร้อน และหนาวมากในฤดูหนาว ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกอยู่ในระดับเฉลี่ยทั้งปี ประมาณปีละ 800 – 1000 มิลลิเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและยังคงเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  6,976,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.02 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ – ใต้ ขนานกัน ซึ่งมีทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่ง เขตแดนประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า และทิวเขาถนนธงชัยเป็นแนวชายแดนไทย –สหภาพพม่า

การปกครอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 44 ตำบล 415 หมู่บ้าน 1 อบจ.1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล และ 42 อบต. มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  254,804  คน  ประกอบด้วยหลายชนเผ่า อยู่กระจัดกระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชนที่อยู่ในพื้นราบ ประกอบด้วย ชาวไต (ไทยใหญ่) ชาวไทยจากจังหวัดอื่น ๆ และชาวเขาบางส่วน และกลุ่มชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามภูเขา ไหล่เขาต่าง ๆ ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง ละว้า มูเซอ และลีซอ ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์  58000

โทรศัพท์ 052-049-655

Website : https://secondarymhs.go.th/

E- mail  : secondarymhs@gmail.com

รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม ใน  7  อำเภอ

 1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. อำเภอขุนยวม
 3. อำเภอปางมะผ้า
 4. อำเภอปาย
 5. อำเภอแม่ลาน้อย
 6. อำเภอแม่สะเรียง
 7. อำเภอสบเมย

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 8  และมาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2  พ.ศ.2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

นอกจากนี้ มีหน้าที่ในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาเขต จำนวน 2 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย

 1. สหวิทยาเขตดอยกองมู ประกอบด้วย
 • โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
 • โรงเรียนปายวิทยาคาร
 • โรงเรียนขุนยวมวิทยา
 • โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
 1. สหวิทยาเขตดอยช้าง ประกอบด้วย
 • โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
 • โรงแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
 • โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
 • โรงเรียนเฉริมรัชวิทยาคม