LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_0
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_2
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_5
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_9
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_10
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมส_11
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_0
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_1
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_2
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_3
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_4
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_5
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_6
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_7
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_9
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_10
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_11
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_12
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_13
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_14
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_15
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_16
LINE_ALBUM_ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะน_17
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใ
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใ_0
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใ_1
LINE_ALBUM_อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใ_3
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_1
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_4
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_5
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_8
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_11
LINE_ALBUM_ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบั.เ_230208_12
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 8 โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายที่ 1 – 19 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ณ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยห้วยใจ