LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_9
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_9
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_36
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_36
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_42
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_42
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_58
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_58
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_99
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_99
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_107
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_107
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_123
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_123
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_161
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_161
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_177
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_177
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_187
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_187
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_190
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_190
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_193
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_193
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_198
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_198
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_204
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_204
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_210
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_210
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_211
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_211
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_218
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_218
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_241
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_241
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_243
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_243
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_259
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_259
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_261
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_261
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_268
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_268
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_270
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_270
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_276
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_276
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_278
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_278
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_280
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_280
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_291
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_291
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_306
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_306
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_307
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_307
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_313
LINE_ALBUM_ประเมินผอ และรอง ผอ_230206_313
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_167
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_167
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_151
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_151
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_197
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_197
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_113
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_113
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_108
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_108
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_99
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_99
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_54
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_54
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_69
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_69
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_83
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_83
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_123
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_123
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_138
LINE_ALBUM_รับมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่-สพม-มส_230206_138
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566