ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการ
นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายศิวัช บูรณะวิทย์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายกัจจายน์ อำพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนงคราญ บัวระหงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
นางเบ็ญจมาส บุญเทพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ