วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน