วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายไกรสร สิงหนาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวทําปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งการแจ้งข้อราชการจากกลุ่ม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน