วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายพิศณุ สันต์ประเสริฐ และนางสาวอัญชลี ฟูแสง เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมสัมมนา องค์ความรู้ศิลปะการแสดงนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ สืบสาน วัฒนธรรม สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน