วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗
เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู
จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่อ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ