วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นำโดยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม”หน้าบ้าน หน้ามอง เเม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” เพื่อขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นความสำคัญของ การรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันช่วยดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ชุมชน และสถานที่สาธารณะ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน