วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นำโดยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารและผู้อาวุโส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน