วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี “สร้างดิน น้ำยั่งยืน” ในโครงการทหารพันธุ์ดี ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย“ โดยมีนายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติอาทิเช่นนายอำเภอปาย ประมงอำเภอปาย เกษตรอำเภอปาย คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน เข้าร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว และมีการมอบหญ้าแฝก ไข่ไก่อารมณ์ดี ให้กับเครือข่ายหน่วยในการขยายผลต่อไป