วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖๗) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมกับหัวหน้าหน่วยราชการ คณะบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ ชั้นปีที่ ๖ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ๋องสอน เทศบาล ๑ ชั้นปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ
ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ ดังกล่าว