วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สามัญสามหมอกเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในสังกัด และสถานศึกษานอกสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งกีฬา กีฑา และได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม