วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ท่าน พร้อมทั้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือก ได้เลือกสถานศึกษาในสังกัด เพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน