วันที่ 1-2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อ ให้เกิดความเสี่ยง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยมีเจ้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในการประชุมและได้รับเกียรติจากนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน