ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA Support team ภาคเหนือรุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 ณโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่