วันที่ 17-18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากนางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์คณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เชียงใหม่ นายชัยชนะ สั่งข์พระ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราบพัสดุ สนง.ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน นายกิตนันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.เชียงใหม่ และ ร.ท.ธีระวัฒน์ จันทร์แว่น นิติกรปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน