วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกองและนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการรับรายงานตัวบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รอบที่ 2 จำนวน 9 ราย
ในการนี้ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนได้ประดับอินทนู และกล่าวให้โอวาทในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน