วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการรับรายงานตัวบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รอบที่ 3 จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย 2. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 ราย 3. วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 ราย
ในการนี้ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนได้ประดับอินทนู และกล่าวให้โอวาทในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน