วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี 2565 กิจกรรมการสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะครูผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมนิลเศวตและห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ