วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายสยาม เรื่องสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ ในการประเมินเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของสภานักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ ห้องประชุม โรงเรียนปายวิทยาคาร