วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าร่วมการประเมินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (ขนาดกลาง) โดยมี นายสากล ชนะบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานการประเมินและคณะกรรมการประเมินนักเรียนดำเนินการประเมินแก่ นางสาวโสภิตนภา ปัญญาไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้ ท่านเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินและกล่าวคำนิยมแก่นักเรียน พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร