วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายทองเลื่อ บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “แม่ฮ่องสอน เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีประเด็นนโยบายสำคัญ 3 ประเด็นคือ 1) ปัญหาและขอเสนอเชิงประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม (เอลนิโญ หมอกควันและไฟป่า และการขาดแคลนน้ำ) 2) ปัญหาและข้อเสนอทางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การสร้างอาชีพ รายได้ และการเกษตร 3) ปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และการาดแคลนแพทย์ และจะมีการสะท้อนข้อคิดเห็นดังกล่าว ต่อ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผลักดันสู่นโยบายการปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อไปในอนาคตโดยการสนับสนุนจาก สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า