วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 สถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ