วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ITA Online ของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร และมีคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน