วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ชั้น 2