วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะครูในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน ที่รับผิดชอบการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน