วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสร้าง ความเข้าใจ แนวทางปฎิบัติในการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา โดยมีคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจากนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ