วันที่ 27-28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สำคัญของผู้เรียนใศตวรรษที่21 และการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาภาวถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยมีคณะครูโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรได้รับเกียรติจากนายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน