วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.2565 ดรชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน และอำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้การประชุมอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประเทศครั้ง4/2565 เพื่อรับนโยบายการสํานักงาน และข้อข้าราชการต่างๆ สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดย ตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในประชุม ผ่านระบบ Videoconference ณ ห้องสํานักงานเขตพืนทีการกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน