วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือจัดหาเคื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้ ณ ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน