วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม การประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2565 (ประจำเดือนตุลาคม) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน