วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2567 (ประจำเดือนมีนาคม) โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน