วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะหารือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน และร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ ในการการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2566 (ประจำเดือนธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน