วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยราชการ และห น่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน