วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นการประจำทุกเดือน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน