วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการทำงานร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาพอเพียง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน