วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการทำงานร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน