วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุด พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการแก้ไข ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ชั้น 2