วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ชั้น 2