วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงาน และข้อราชการต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีท่าน ดร.อำพร พินะสา เป็นประธานการประชุมผ่านะระบบ Zoom Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน