วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกองและนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งก่อเข้าวาระการประชุม ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน